С европейски пари ще правим стратегия за жилищна политика

Българо-гръцки екип представи вчера новия проект на Силистренска община „Проучване и прилагане на добри европейски практики за оптимизиране на жилищната политика на община Силистра”. За целта в нашия град пристигнаха кметът на гръцката община Менемани в град Солун Георгиос Акцелис, представителят на тамошната неправителствена организация „Ойкокойнония” Талия Калогиру и изпълнителният директор на българската регионална Асоциация на дунавските общини „Дунав” Мария Кондрова. 
Домакин на срещата бе кметът на Силистра инж. Иво Андонов и екипът от общински експерти, разработили проекта. Една от основните дейности, предвидени в него, е изготвянето на анализ за състоянието на сградния фонд и възможностите за осъществяване на ремонти или закупуване нови жилища, общинска собственост. Предвидено е в края на проекта да бъде изготвена и стратегия за жилищна политика в общината. 
Проектът за оптимизиране на жилищната политика на Силистренска община се финансира по оперативната програма „Регионално развитие” в размер на 264 977 лв. Дейностите по него ще се реализират през следващите 18 месеца. 
“Гърция отдавна е член на Европейския съюз и през това време е натрупала достатъчно опит в управлението и усвояването на средства по различни програми и сега ние имаме тази възможност да споделим с вас този опит”, сподели кметът на гръцката община Менемани Георгиос Акцелис. По негови думи сътрудничеството в сферата на разрешаването на жилищните проблеми ще даде на гражданите на Силистра конкретни резултати. 
Георгиос Акцелис посочи, че в община Менемани вече са разрешавали чрез проекти подобни жилищни проблеми в полза на голямото ромско население, което го населява. Придобитият опит ще бъде от полза за реализацията на проекта в Силистра, каза още Акцелис. 
Основната ни цел е да надграждаме капацитета на представителите на местните власти, сподели изпълнителният директор на Асоциацията на дунавските общини „Дунав” Мария Кондрова. Тя посочи, че всички резултати от работата по проекта ще бъдат популяризирани и сред останалите 33 общини по поречието на река Дунав в България, които са членове на Асоциацията. Експерти на организацията ще участват и при разработката на стратегията и плана за нейното изпълнение.  
Ръководителят на проекта Надежда Бобчева сподели, че ще се обърне специално внимание на панелните жилища в Силистра, които имат определен срок на живот. “Ще се постараем да видим с какви жилища разполага общината, какво е тяхното качество и нуждата им от ремонт”, каза Надежда Бобчева. Ще се разчита и на обмяната на опит с други общини, с които имаме сходни проблеми в жилищната политика. 
На официалния старт на проекта бе подписано споразумение от страна на водещата организация в лицето на община Силистра с партньорите по проекта. 
Негови преки бенефициенти ще бъдат 220 наематели на общински жилища, както и живеещите в многофамилни многоетажни жилищни сгради на територията на Силистренска община.


Констатирани нарушения и отклонение от нормите

Триста шестдесет и седем проверки на обекти с обществено предназначение- хранителни и нехранителни, са извършили инспекторите от РИОКОЗ, дирекция "Здравен контрол" през месец май. 
За допуснати отклонения от санитарно-хигиенните изисквания инспекторите са връчили 79 предписания за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на 114 мероприятия за проверка.
За извършени нарушения са съставени и връчени 15 акта – на физически и юридически лица. Издадени са 19 броя наказателни постановления на обща сума 3650 лева.
При проверките, органите на дирекция Здравен контрол”, за извършени нарушения, са връчили 11 заповеди за спиране експлоатацията на обекти или на дейностите в тях.
Поради нередовна здравна документация от работните си места в обектите за производство и търговия с храни са отстранени 5 лица.
За същия период са взети водни проби от 31 населени места в областта. 
Изследвани са 63 водни проби на питейна вода, взети от консуматорите от централно водоснабдени населени места по химични и микробиологични показатели, като отклонения от нормите не са констатирани.
Отклонение от нормите по показател нитрати е взета от гравитачна чешма от Алфатар.
През изтеклия период за обективизиране на държавния здравен контрол са взети 318 проби за химичен и микробиологичен анализ. 


Лайънс клуб-Силистра получи високо отличие

Асоциацията на Лайънс-клубовете в България, дистрикт 130, на своята годишна конференция на 6 юни т. г. в София награди силистренския клуб на лайънистите с плакета за цялостната дейност на членовете му и за реализираните профилактични програми за опазване здравето на децата от Област Силистра.
Акцент в работата на клуба са извършените профилактични безплатни очни прегледи на деца и безплатни прегледи за гръбначни изкривявания в училищна възраст. 
На тържествена церемония в София плакетът бе връчена от дистрикт-управителя на Асоциацията на Лайънс-клубовете в България Лъчезар Бакърджиев на президента на силистренския Лайънс клуб д-р Венцислав Стоев.


Обучиха земеделските производители по ПРСР

В Силистра се проведе еднодневен семинар, част от мащабната национална информационна кампания по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013. 
Организатор на обучението е Министерството на земеделието и храните, като финансирането е със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по линия на техническата помощ по ПРСР 2007-2013.
Лектори на семинара бяха Ванушка Петкова, Стоилко Апостолов, Елеонора Няголова и Иван Иванов. Участие взеха над 10 земеделски производители от областта.
Бяха представени информация за измененията в Програмата на развитие на селските райони (2007-2013г.) и измененията в наредбите във връзка с оптимизиране процедурите за кандидатстване.
Също така бяха представени и най-често допусканите грешки при изготвянето и изпълнението на проектите по мерките от ПРСР (2007-2013г.). 
По време на семинара лекторите представиха и стъпките за кандидатстване по мерките от Програмата.
На всички участници в семинарите бяха предоставени анкетни листове с цел получаване на информация за конкретни казуси и проблеми при кандидатстването и изпълнението на договорите. 
Кампанията ще продължи до ноември, като през това време ще се проведат и 28 областни семинара с участието на регионалните служби на МЗХ и на Разплащателната агенция, както и на служителите на общинските администрации, отговарящи за подготовката на проекти в общините. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар