Бр.76/ 27 април 2010 г.

30 точки в дневния ред на априлското заседание на ОбС - Силистра

На 29 април е поредното заседание на Общински съвет - Силистра, става ясно от разпространения за медиите проект за дневния ред, определен от Председателския съвет, свикано от шефа на съветниците Александър Сабанов. Какви теми са засегнати в тях?
Разрешение за максимален дълг от 2,5 млн. лева иска администрацията за 60 месеца, обезпечен с ипотека върху десетина имота, общинска собственост. Средствата са необходими за реализацията на 15 проекта, за участие в които се иска т. нар. „инвестиционен кредит”. Проектите, общо за около 50 млн. лева, са по трансгранични и европейски програми, както и по грантове на посолствата на САЩ и Япония. Към докладната записка е приложен и протокол от обществено обсъждане на необходимостта от дългосрочния общински дълг.
Предстои приемане на Програма за изпълнение на Общински план за развитие на община Силистра през 2010 г. В него са включени преходни обекти и проекти от м.г. Новите предложения са на база на поименния списък на капиталовите разходи за настоящата бюджетна и календарна година, съобразени с единния информационен портал на годишните програми на ЕС и на България. 15% е делът на съфинансиране от страна на общината. 102 млн. лева са необходимите средства по всички проекти. Близо 64 млн. лева от тях биха дошли от ЕС. Други 31 млн. лева влизат в графата частни средства”, а общината би трябвало да задели около 2,5 млн. лева от бюджета си. Това личи от индикативната таблица към План 2007-2013 г. на община Силистра.
Какви теми виждаме в Плана и особено в програмата за развитие през 2010 г.?
Отношението към бизнеса и политиката на общината се наблюдава в няколко проекта: обновяване и изграждане на техническата му инфраструктура, според изискванията на ЕС, вкл. и по отношение на ползването на природен газ като нов за община Силистра алтернативен енергоносител. Тя корелира и с инфраструктурата в трансграничен план, заедно с предварителните дейности за „Дунав мост 3” при Силистра - Кълъраш.
Публичните услуги също са на прицел, за да имат почва в нашия край. Подобряването на достъпа до главните транспортни артерии също са момент, предвиден, за да има връзка между развитите икономически райони и тези от периферията. Затова е взета предвид и необходимостта от рехабилитацията на пътищата.
Намеса е предвидена и по отношение на т. нар „културни ценности” в Силистра. Обектите: „Силистра – цитадела на 4 цивилизации” в ААР „Дуросторум – Дръстър – Силистра”; „Природонаучен музей „Сребърна”, крепост „Меджиди табия”, „Стена на славата” и др.
Налице са и други разнообразни „теми”: свлачища и диги; управление на природни процеси и зелени пристанища; залесяване на гори и поддържане на акациеви култури; изграждане на пречиствателни станции в Силистра, Айдемир и Калипетрово; нова жилищна политика в общината и повишаване на образователната система; ремонти в учебни и лечебни заведения; финансова сигурност на културните ценности и създаване на иновационни културни събития; прилагане на добри управленски практики в различни сфери.
Срещу 4 000 лева членски внос община Силистра е поканена да стане част от Сдружение „Институт за подготовка на служители в международни организации”. Той обучава лица, кандидатстващи за работа във всички международни организации; организира и подготвя обучения за управление и отчитане на инфраструктурни проекти и др. Институтът е учреден от няколко университета и бизнес организации.
303 070 лева е размерът на сумите по договори в сделки, реализирани през 2009 г. чрез Плана за приватизация през м.г. по линия на Общинската агенция за приватизация. Реализирани са 9 сделки, от които 8 са чрез търг, а 1 – с конкурс. Повечето сделки са в Силистра, но по 1-2 има и в селата Професор Иширково, Смилец и Ветрен. 50% от постъпленията в селата остават за капиталови разходи на тяхна територия, за което заслуга има решение на Общинския съвет. Направен е каталог с реализираните капиталови разходи за период от три поредни години, което осигури по-голяма публичност на работата на агенцията за приватизация. Сайтове в интернет и таблото пред общината също са форми за разпространение на информацията. 27 са работните места, а 142 750 лева – инвестициите, на територията на обектите, приватизирани по списъка, показва надлежната проверка.
„Варнафарма Холдинг” ООД е потенциалният купувач на ДКЦ в Силистра, става ясно от обявено в общината тяхно намерение. 10 000 лева са необходими на Общинската агенция за приватизация за покриване на разходите по евентуалното провеждане на процедурата за приватизация на сградата, на чиято територия в момента е ЕООД „ДКЦ 1”, което е 100% собственост на общината.
112 000 лева са необходими на Асоциацията за трансгранично сътрудничество „Дунавска Добруджа”, за да реализира няколко проекта от името на общината. Те са по трансграничната програма на България и Румъния. Става дума за „партньорство за активно сътрудничество и насърчаване на трансграничния район”; „сътрудничество между публичните администрации на общините Кайнарджа и Липница”; „сближаване и културен обмен и в областите занаяти и спорт”; „коопериране и развитие – иновации в икономическото и социалното развитие в трансграничната зона” Май-юни т.г. е прогнозираният срок за старт на проектите.
38 000 души от населението на Силистра в момента е обхванато от системата за събиране на рециклирани отпадъци, личи от отчет на Общинската програма за управление на отпадъците през 2010 г. Казва се също, че поради този проект намаляло количеството за депониране на отпадъци на ОбП „Регионалното депо за ТБО - Силистра”. 180 000 това годишно е размерът на поисканото разрешение за количествата от Столична община. През 2009 г. са депонирани общо близо 260 000 тона отпадъци на депото, вкл. „софийските”. Сред тях – и отпадъци от общините Кайнарджа и Алфатар. Малко над 160 тона е размерът на хартиените и пластмасовите опаковки, събрани през м.г. в Силистра, показва статистиката. Най-големият размер от тях е бил през м. май. Хартията и картонът са 10 пъти повече от пластмасата.


Д-Р ВЛАДИМИР ЯНКОВ: „КАТЕГОРИЧНО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА! БЪДЕЩЕТО НА ДЪРЖАВАТА СА ДЕЦАТА, А НЕ ХАЗАРТНИЯ БИЗНЕС”

Областният управител д-р Владимир Янков не приема изложените от община Силистра мотиви, предоставени като аргументи за затваряне входа на двора на ПМГ „Климент Охридски” – Силистра откъм Централния градски пазар.
„Категорично трябва да се спазват законите в страната! Бъдещето на държавата са децата, а не хазартният бизнес”, е позицията на д-р Янков. Според него, на учениците трябва да се предоставят възможности да се придвижват и да спортуват безопасно, а не да се преграждат спортните площадки в дворовете на учебните заведения.
            За да се изясни с категоричност проблемът, областният управител изпрати в петък писменото си становище до Общинския съвет – Силистра. Той препоръчва въпросът с входа на гимназията да бъде включен в дневния му ред, за да се вземе законосъобразно решение по казуса. Сигнализиран е и местният офис на Националната агенция по приходите, за се установи фактическото отстояние на игралните зали, с всички последващи мерки по Закона за хазарта.
Припомням, че д-р Владимир Янков се самосезира и разпореди проверка по случая, предизвикал масово недоволство сред учениците в гимназията и сред обществеността в Силистра. На 16 април т.г. той изиска подробна информация от община Силистра както и становища по проблема от РИО на МОМН (Регионалния инспекторат по образование) от директора на гимназията и от директора на противопожарната служба в Силистра.
В становището си директорът на ПМГ „Климент Охридски” Денка Балушева подкрепя затварянето на входа и изграждането на нова алея, заради възможността да се опази училищното имущество и да се „ограничи преминаването на случайни лица”. Г-жа Балушева предлага „до изграждане на алеята, която няма да пречи на бизнеса, входът на гимназията откъм Градския пазар да остане ОТВОРЕН”.
Становището на Регионалния инспекторат по образование (РИО на МОМН) е, че входът към двора на ПМГ „Клиент Охридски” откъм градския пазар не трябва да бъде затварян. Част от мотивите са, че „Законът за хазарта изисква заведенията за хазарт да се съобразяват с наличието на училища, а не обратното. Затварянето на входа не променя реално разстоянието на сградата до игрални заведения; Ползването на другия вход откъм парка поставя учениците в опасна близост с улица с оживено движение, докато входът през пазара е изцяло в пешеходна зона; затварянето на входа препятства достъпа автомобили на пожарната и на спешна помощ, в случай на нужда”.
В становището си община Силистра посочва, че повод за затваряне на единия от входовете на Природо-математическата гимназия е сезиране на Държавната комисия по хазарта. Поводът - извършването на проверка и проучване за издаване на разрешение на ЕТ „ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН” – гр.Силистра... В хода на проверката, според община Силистра, се оказало, че входът откъм Градския пазар е нерегламентиран. Предприети са незабавни действия по затварянето му.
Позицията на областния управител д-р Владимир Янков е, че във всички последващи действия на община Силистра за търсене на изход от създалата напрежение сред учениците ситуация, прозира желанието на Общината да заобиколи Закона за хазарта, като направи услуга на собствениците на заведенията за хазарт, които са в близост до сградата на ПМГ „Климент Охридски” - Силистра. Взетото решение да се направи алея, свързваща Централния градски пазар и ул. „Москва” реално, както се цитира и в самото становище, би увеличило разстоянието до входа с петнадесетина (15-на) метра, което също не е достатъчно за спазване изискванията на закона.
Областният управител посочва, че текстът на чл.51. ал.3 от Закона за хазарта е ясен и категоричен: „Игралната зала трябва да отговаря на задължителните изисквания по чл.18, ал.1, т.5 и не може да отстои по-малко от 300 м, измерено по графичен метод по осовата линия на най-прекия пешеходен път от основно или средно учебно заведение...”
В Наредбата за правилата, начините и техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище по Закона за хазарта изрично се посочва, че „отстоянието е хоризонтално и се измерва от главния вход на игралното казино или игралната зала, до най-близкия вход на сградата на съответното основно или средно училище...” и т.3. „в случаите, в които краят на най-прекия пешеходен път е до оградата на училищния двор, отстоянието се измерва до най-близкия вход на оградата”.
Изискването е „най-близък вход” а не – централния вход, както приема община Силистра.
            Областният управител изиска от началника на Служба по геодезия, картография и кадастър в Силистра информация за проблемния участък. От предоставената извадка от приетата кадастрална карта на град Силистра става ясно, че общото разстояние от главния вход на игралната зала до т. нар. “нерегламентиран вход” са 180 метра, а до централния вход на сградата на Природо-математическата гимназия има още 61 метра. Т.е. общото разстояние е 241 метра. Дори това разстояние да се измери до централния вход откъм северната страна на сградата, това разстояние би се увеличило с около десетина (10-на) метра.
В становището на община Силистра, тези измерени по графичен метод разстояния, по скица-извадка от кадастралния план на Силистра, са следните:
„От главния вход на игралната зала до нерегламентирания вход в оградата на ПМГ „Климент Охридски” разстоянието е 213 метра, а от главния вход на игралната зала до централния вход на сградата на гимназията разстоянието е 455 метра”.
            Областният управител д-р Владимир Янков установи големи разминавания в двете направени измервания. Заради това, с оглед правомощията си, той сезира както Общинския съвет, така и офисът в Силистра към териториалната дирекция на Националната агенция по приходите - Варна(ТД на НАП).
            Въпросът е принципен, категоричен е д-р Янков. „Безспорно – бизнесът не бива да бъде спъван. Но в България има Закони, които трябва да се спазват!”.
            Областният управител ще следи развитието на казуса и ще реагира съгласно правомощията си.
           

От РИОСВ-Русе съставиха 4 акта за нарушения

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 4 акта за установяване на административни нарушения през изтеклата седмица. Извършени са проверки на общо 31 обекта от контролираната територия и са дадени 50 предписания за спазване на екологичното законодателство.
Два от актовете са съставени на физически лица от с. Ботров (област Русе) и с. Езерче (област Разград) за замърсяване на почвата с течни торови маси. На нарушителите са дадени срокове да почистят замърсените терени.
За незаконен улов на риба в Поддържан резерват “Сребърна” са съставени актове на 2 физически лица, жители на с. Сребърна и с. Айдемир. Бракониерите са заловени след проведена в средата на април съвместна нощна акция от охраната на резервата и служители на “Гранично полицейско управление” – Силистра. От нарушителите са иззети 1 гумена лодка и 12 мрежи. Количеството на незаконния улов е 76 кг. Рибата е била жива и върната обратно в езерото.
През изтеклата седмица в РИОСВ - Русе постъпи сигнал за намерен мъртъв екземпляр от вида папуняк. Съставен е констативен протокол. Същият е даден за препариране в Регионалния исторически музей – Русе.
Обслужен бе и сигнал за намерен таралеж в безпомощно състояние в двор в град Русе. По преценка на експертите таралежът е бил в добро състояние и е пуснат на свобода в природата.

Домашни животни са заразени с кучешка тения в Силистренско

За кучешка тения по домашните животни предупреждава председателят на областната колегия на Българския ветеринарен съюз в Силистра д-р Себахатин Халид.
Има данни за кучешка тения и по диви животни.
Д-р Себахатин Халид посочва като една от причините за разпространение на кучешката тения, на която хората не обръщат внимание, изхвърлянето на вътрешности на заразени животни за храна на кучетата. Според ветеринарния лекар кучешка тения е установена в над 90 на сто от умрелите животни само в едно село от неговия участък в Главинишка община.
Д-р Себахатин Халид смята, че общините трябва да активизират своята работа по наредбите за контрол на домашните и скитащите кучета, които могат да станат преносители на заразата.
През февруари и март в Силистренско има по една регистрация на заболяване на хора от кучешка тения, показва справка от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ в Силистра.


Завърши резитбата на десертните сортове лозя

Завърши резитбата на отглежданите в Силистренско 3 609 декара лозя от десертните сортове, на ябълките и вишните, съобщиха от областната земеделска дирекция в Силистра.
Към края е резитбата и на винените лозя – изрязани са 19 442 от отглежданите 19 884 декара.
Извършена е резитба и на повече от 73 на сто от отглежданите 34 984 декара кайсии.
Стопаните завършиха сеитбата на пролетния ечемик, овеса и фуражния грах.РИОКОЗ в Силистра се включва в европейската имунизационна седмица

Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве/ РИОКОЗ/ в Силистра се включва в започналата Европейска имунизационна седмица, съобщиха от инспекцията.
През тази година имунизационната седмица съвпада с извънредната имунизационна кампания срещу морбили от 13-месечна до 20-годишна възраст.
До сега в Силистренска област са извършени близо 8 000 имунизации на жители с повишен риск от заразяване с морбили - с пропуснати приеми или без избран личен лекар, на граждани от от ромския етнос.
Имунизационната кампания се осъществява от лекари и медицински фелдшери, работещи в РИОКОЗ, от общопрактикуващите лекари в областта и медицинските специалисти от здравните кабинети в детските и учебни заведения.
Основна цел на Европейската имунизационна седмица е да се увеличи имунизационното покритие сред трудно достъпните и маргинализирани групи от населението. С тази инициатива се очаква укрепване на националната имунизационна система, като се отделя специално внимание към най-уязвимите високо рискови групи от населението и се улесни достъпът им до безплатно имунизиране, смятат специалистите.


Учители ще отказват цигарите на курсове

На учители от Силистренско ще бъде предложено да се включат в курсове с групови или индивидуални сеанси за отказване от тютюнопушенето, съобщи д-р Виолета Славова - началник на отдел "Опазване на общественото здраве" в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ в Силистра.
Проучване в две силистренски училища показва, че най-голям е броят на пушещите учители с умерена зависимост – 33.3 на сто от анкетираните.
Лека зависимост е установена при 20.8 на сто.
Пушещите с лека и умерена зависимост са най-подходящи да направят опит да откажат цигарите с помощта на своя личен лекар и Кабинета за отказ от тютюнопушене в РИОКОЗ, смятат специалистите.
Цигарите и алкохолът са най-масово разпространените психоактивни вещества и сред учениците, показва анкетно проучване на 583 ученици от осми до дванайсети клас в дванайсет силистренски училища. Според проучването първата си цигара преобладаващата част от учениците палят на единайсетгодишна възраст.

Няма коментари:

Публикуване на коментар