Ситово
Първа сесия за годината
Хабил КУРТ

Общинските съветници приеха отчета на председателя на Общинския съвет Ридван Кязим за второто полугодие на 2008 година . 
Интерес будеше приемане цените на новите местни данъци и такси. След обширен дебат и предварително приемане от Постоянната комисия по “Бюджет и финанси” бяха приети новите налози, както следва: такса битови отпадъци бе приета да става 1.8 промила за настоящата година, както за населението, така и за фирмите. За миналата година бе 2.5 промила. Таксата за поддържане на населените места от 1.5 промила се намалява на 1 промил.
Гласувано бе изменение за данък сгради, като за миналата година бе 2 на 1000 лв., а за настоящата се оформи 1.5 на 1000 лв. Освобождават се от данък сгради имотите с данъчна оценка до 2520 лв. Данъкът за възмездно прехвърляне на имот бе гласуван да бъде 2% от данъчната оценка на имота. За миналата година бе 3%.
Занижението в таксите и данъците се дължи на предстоящото увеличение на данъчните оценки на имотите с 50 %. 
 Бяха прегласувани две решения, върнати от областния управител Светлана Великова: за коригиране възнагражденията на съветниците, което бе прегласувано без поправки. Второто решение се отнасяше за разпореждане с общински имот. Преразглеждането и гласуването бяха оставени за след приемане на общинската стратегия за разпореждане и управление на общински имоти по смисъла на Закона за общинска собственост. 
В последната точка “Питане” имаше забележка от общинския съветник Росен Георгиев във връзка със сайта на общината, който не бе коригиран от миналия мандат. Получи се положителен отговор от кмета за корекция.


Няма коментари:

Публикуване на коментар