Бр.30/16 февруари 2010 г.

МЕСТНИ И ДЪРЖАВНИ ВЛАСТИ СЕ ОБЕДИНИХА ОКОЛО ИДЕЯТА „ДУНАВ МОСТ”

 

Местните и държавните власти от Силистра обединяват усилията си за реализиране на идеята за изграждане на Дунав мост при Силистра, съобщи кметът Иво Андонов.

На среща в края на миналата седмица с участието на народния представител от ГЕРБ Стефан Господинов, на областния управител д-р Владимир Янков и на председателя на Общинския съвет Александър Сабанов кметът Иво Андонов и експерти по устройство на територията са разговаряли за конкретни стъпки по темата. В община Силистра е получено и писмо от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков, в което той декларира подкрепата на правителството за осъществяване на проекта.

В рамките на срещата е обсъдена и съдбата на пътническото пристанище в Силистра. Кметът Андонов заяви, че ще отстоява намерението на общината да стане собственик на речната гара.

 

КМЕТЪТ АНДОНОВ ЩЕ УЧАСТВА В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ

 

Кметът инж. Иво Андонов ще участва в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Р България (НСОРБ) на 17 и 18 февруари. Домакин на срещата е град Пловдив.

            В заседанието е потвърдил участие министър-председателят Бойко Борисов и 7 министри от кабинета. Тема на разговорите ще бъде подготовката и изпълнението на качествени проекти от общините.

Преди Общото събрание Управителният съвет на сдружението, чийто член е силистренският кмет, ще изработи общо становище по темата.

 

Бюджет’ 10 на община Силистра – удар в десятката или постна баница, поне до Великден

В края на миналия месец с Р Е Ш Е Н И Е № 1024 Общински съвет-Силистра прие рамката на Бюджет 2010 г. на община Силистра. В приходната и разходната си части той има цифрови изражения, както следва: по приходите размерът му е 27 353 529 лв., като приходите с държавен характер са 16 051 379 лв., в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 14 882 673 лв.; собствени приходи на училища, ЦДГ градини и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети - 97 022 лв. и др. Приходи те за местни дейности са в размер на 11 302 150 лв., в т.ч. данъчни приходи в размер на 2 087 587 лв. и неданъчни приходи от 5 538 969 лв.

За зимно поддържане на пътищата има предвидени 51 000 лв. (?). Целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности е в размер на 2 153 400 лв.- 226 100 лв. за ремонт на общински пътища; 1 750 000 лв. за екологичен обект и 177 300 лв. за капиталови разходи. Преходният остатък от 2009 г. е 311 464 лв.

По разходите размерът в бюджета е 27 353 529 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи. За делегирани държавни дейности - 16 440 423 лв., от които от държавни трансфери 14 882 673 лв.; от собствени средства и трансфери – 91 260 лв.; от преходен остатък за 2010 г. за държавни дейности – 1 077 446 лв.

От местни приходи за дофинансиране на делегирани държавни дейности сумата е 389 044 лв., от които 269 354 лв. са преходен остатък от 2009 г. – за „Библиотеки с регионален характер – дофинансиране на ДДД с местни приходи” ; „Общинска администрация - дофинансиране на ДДД с местни приходи” – реализирана икономия от ЕРС във функциите „Общи държавни служби” и „Отбрана и сигурност” и собствени приходи насочени за дофинансиране на трудовите разходи. За местни дейности в размер на 10 913 106 лв., в т.ч. резерв в размер на 400 000 лв. Заложен е резерв за неотложни и непредвидени разходи за местни дейности в размер на 300 000 лв. - в дейност „Резерв”.

Планът за капиталови разходи за 2010 г. с поименно разпределение е в размер на 4 408 055 лв. - 2 153 400 лв. от целевата субсидия; 227 500 лв. от фонд „Приватизация” и 2 027 155 лв. от собствени средства и преходен остатък.

Утвърден е разчетът за субсидии на нефинансови предприятия в размер на 95 000 лв. за финансиране дейността на спортните клубове, в т.ч. 50 000 лв. за ОФК „Доростол” 2003.

На основание чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата, утвърждава трансфер за Драматичен и куклен театър „Сава Доброплодни”- град Силистра в размер на 50 000 лв.

Приети са и следните лимити за разходи: социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения; представителни разходи в размер на местната власт - 45 000 лв., в т.ч. за Общински съвет – 15 000 лв.; режийни разноски в размер на 1,40 лв. на ученик, за ученическо-столово хранене от спортните паралелки към Общинско спортно училище – град Силистра. Помощи по решения на Общински съвет – 17 000 лв., вкл. за погребения – 2 000 лв. (211,70 лв. с ДДС за едно погребение, в т.ч. за ковчег – 56.00 лв.).

Утвърдени са разходи за заплати за делегираните от държавата дейности в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти за 2010 г., разпределени по месеци, съгласно - неразделна част от Решението на Общински съвет. Численост от 132 щата има дейност “Общинска администрация” (предвидени средства - 1 164 240 лв.).

Предвидено е и дофинансиране за численост от 41 бройки в дейност “Общинска администрация” и средства за тях - 270 800 лева за сметка на общински приходи при средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2010 г. в размер на 574,64 лева. Средни заплати и в другите сфери - функция “Образование” - 512,00 лева; функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 365,82 лева; функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - 450,90 лева; ОбП “Жилфонд” - 378,04 лева; ОбП “РД за ТБО-депо за отпадъци” - 517,04 лева; функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” - 379,40 лева; ОбП “Обреди” - 383,91 лева; функция “Икономически дейности и услуги” - 447,03 лева; отдел “СООР” - 399,17 лева - ОбП “Общински пазари и паркинги” - 387,93 лева.

ОбС-Силистра прие просрочените задължения към 31.12.2009 г. на стойност 2 730 263 лв. да се разплатят от бюджета за 2010 г., както и размера на просрочените вземания – 2 855 536 лв. да бъдат събрани през бюджетната година.

Факт е и Антикризисна програма за увеличаване на местните приходи и за оптимизиране на разходите при изпълнение на бюджет 2010 г. Кметът на община Силистра Иво Андонов на следващото заседание на Общински съвет ще предложи актуализация на бюджет 2010, която да отразява в стойност предложените мерки в Антикризисната програма по прихода и разхода на бюджета.

Коментари на общински съветници, изказани пред Общинския съвет на заседанието му на 28 януари 2010 г.

Ивелин Георгиев, председател на ПК “Бюджет и финанси”

“В община Силистра 2009 година бе година на инвестициите по отношение на капиталовите разходи...Изпълнението на местните приходите е слабо, за което си има причини. Това е предвидено в нормална степен, без да е надценено в проекта за бюджет 2010 година. Основна слабост е контролната дейност от страна на общината. В резултат: ниски приходи, примерно, от туристически такси. Необходимо е да има звено, което да осъществява ревизии, за да се повиши качеството на контрола, а от там и размерът на приходите.

Политиката на общината по отношение на продажбата на имоти трябва да бъде малко по-консервативна, тъй като това не е най-подходящият момент да се продава. Трябва да се търсят вътрешни компенсации по отношение на разходната и на приходната части на бюджета. Малко са привлечените средства от общината по програми и проекти, а тази дейност е много важна за тази бюджетна година, за да може тя да бъде приключена “нормално”.

По отношение на общинските предприятия – те трябва да помагат на община Силистра, а не обратното, защото сега общинските предприятия действат дотолкова, доколкото да се самоиздържат, а даже община Силистра ги финансира? По отношение на разходите за външни услуги – в отчета за касовото изпълнение те са около 15%.

Приветствам намеренията на общинската администрация, колкото и да са неприятни съкращенията, средствата за работни заплати да са около 60%.

Общинската администрация си свърши добре работата по отношение на представянето на проектобюджета. За първа година беше разработена брошура за публичното обсъждане на бюджета и това помогна на всеки един гражданин на община Силистра да се запознае и да направи анализ като сравни 2009 и 2010 година. Така трябва да се отговори на очакванията

на гражданите, за да има прозрачност и публичност при разходването на бюджетни средства. Една от най-важните части на бюджета е предложението на общинска администрация за Антикризисна програма, която трябва да бъде част от процедурата по приемане на бюджета”.

Драга Неделчева, председател на ПК “Образование и наука”

“Подкрепям всичко, което бе казано от името на в ПК „Бюджет и финанси”. Сериозен дебат имаше и в ПК „Образование” с участието на почти цялата дирекция „Хуманитарни дейности”, с участието на директори на училища и на извънучилищни заведения. Този доста орязан бюджет се отразява изключително сериозно и на дейност „Образование”. Налагат се драстични и доста непопулярни мерки, но те са крайно необходими. Решенията ще бъдат обсъдени съобразени с Тристранния съвет (проведен на 11 февруари) и ще бъдат предложени на следващо заседание на Общинския съвет“.

Йордан Георгиев, общински съветник

“Проблемът с бюджета ни изправи пред една възможност, каквато не сме имали през последните години. Всичко, което се случва сега, е резултат от това, което се правехме, че не забелязваме през последните години. Например, кой не работи, а консумира, без да изпълнява социалната си поръчка; коя структура е куха, непълноценна и излишна, но я търпим по “някакви съображения”.

За съжаление, в екстремната ситуация, в която се намираме, преди да гласуваме бюджета във вида, в който ни е предложен и с измененията, които възникват тук като предложения, скалпелът сигурно ще мине не само там, където трябва, за да премахне излишното. Хубавото е, че бюджетът винаги е една пожелателна рамка, валидна до момента, в който той не бъде променен. Дали защото има нови обстоятелства, дали защото има нови идеи или нови лобита.

Ивелин Георгиев е прав и аз ще го подкрепя в това отношение - че тази година със сигурност ще е шампионска по отношение на броя на актуализациите на бюджета. Имало е и други подобни години. Не е било толкова драматично, но щом сме го правили, значи е било необходимо.

Дано всичко това, което ще се случи тази година, какъвто и да е бюджетът, ни позволи да направим по-ефективен контрола. Съгласен съм, че той не бе толкова добър и вината е наша, на съветниците, защото не сме имали инициативата. Консумирали сме цифри тогава, когато ни ги предлага, но най-често не сме ги проверявали. Имали сме съмнения, но не сме правили необходимото да убедим администрацията да ги промени.

Казвам всичко това като прелюдия към едно мое конкретно предложение, с което искам да премахнем една от нулите в бюджета в един от параграфите. Цифрите, които ще ви предложа са в една сфера, която само на пръв поглед е в графата “зрелища”. Предлагам: ”Да се намали бюджетният кредит в дейност „Резерв” със 100 000 лева и се разпредели както следва: 1. Да се увеличат бюджетните кредити в дейност „Спорт за всички” § 42- субсидия за нефинансови предприятия с 80 000 лева, в това число 50 000 за ОФК „ Доростол 2003” и 2. Да се увеличат бюджетните кредити в дейност „Спорт за всички” с 20 000 лева за ремонт на мотописта в село Калипетрово”. Там се провежда вероятно най-посещаваното и най-комерсиалното в бъдеще време събитие, което може да имаме в тази сфера в нашия край, привличащо хиляди местни граждани, а и гости от цялата страна”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар