Бр.44/09 март 2010 г.

Тревога в Попина

          Дано дигата да издържи и де не се поддаде, молят се попинци

Любомир ДОБРЕВ

 

Край силистренското село Попина водата на река Дунав вече залива основата на дигата. Строеното през петдесетте години на миналия век от трудоваци съоръжение досега все още не е поддало, но страхът, че това може да се случи при прииждането на реката, тук е голям. Защото поддържането му е лошо и никой не знае истинското му състояние. Според кмета на Попина Радка Карарадева състоянието на дигата никак не е добро. Ако човек отиде, ще види обрасналите с храсти страни на съоръжението. Но още по-опасно е липсата на информация дали страните му не са надупчени от леговища на лисици, плъхове, змии. Това е изключително опасно, защото се нарушава целостта на дигата и намалява стабилността й. На реката й трябва съвсем малък отвор, за да мине оттатък, а после следва непоправимото. Скъса ли се веднъж, цялото село ще бъде залято.

Всъщност още през есента от „Напоителни системи” – Русе, които трябва да се грижат за съоръжението, са декларирали някакви намерения да го проверят и да поставят димки в дупките на животните. Кметицата не е наясно дали това е направено. От Гражданска защита в Силистра са я уверили, че ще предоставят на „Напоителни системи” необходимите средства за прогонването на животните. Истината е, че за доброто „здраве” на дигата трябва да се грижат специализираните държавни институции. Но такъв грижовен крак по тези места не личи да е стъпвал от години.

Притеснението на попинци личи от факта, че всеки ден по един или двама идват до брега да видят докъде е стигнало нивото на реката. По-старите помнят заливанията на Дунава още през петдесетте години и имат едно наум. През 2006 година пък водата беше стигнала почти на метър от нивото на дигата и ако не беше спряло покачването й, заливанията биха били неизбежни. Но и сега реката си е взела своето. Водата напълно е заляла площадката пред комплекса „Дунавска перла”, като наполовина под вода са параклисът и шадраванът. Залято е и мястото, където през лятото обикновено се провеждат празниците, свързани с реката.

Масиви с тополи на Горско стопанство – Силистра и Горско стопанство – Дулово също не са пощадени. Отделно под вода вече са обработваеми площи в местността „Иванча”.

С ежедневния оглед на реката са ангажирани рибари, служители от кметството и лично Радка Карарадева. Хората в Попина не се успокояват, че със спиране покачването на реката нещата ще се оправят. През 2006 г. високото ниво на водата остана около месец - време, през което може да се случи всичко. Освен това топенето на снеговете по планините, откъдето се вливат притоци в Дунава, тепърва предстои. През април – май се очакват „черешовите” води и никой не знае дали реката не е намислила нещо.

Радка КАРАРАДЕВА, кмет на с. Попина:

Къде е грижата на държавата за дигите?

“Не ми е ясно защо в продължение на повече от двайсет години държавата буквално изостави тези диги. Защото това не е само в Попина, струва ми се, че е проблем на всички села, които са точно на брега на река Дунав. За по-отдалечените може да не е така, но за нас е съдбовно важно доброто състояние на дигата. Когато водата дойде, както през 2006-а година се случи, както и сега се случва, тогава започваме да мислим, че районът не е изчистен, че водата подкопава основите... Защото това съоръжение е построено, за да предпазва хората на селото, то не е построено щото някой така си е решил, така му е дошло на ума”.

 

ПГС «Пеньо Пенев»- Силистра ще бъде домакин на националното състезание “Най-добър млад строител”

Професионална гимназия по строителство “Пеньо Пенев” в Силистра ще бъде домакин на  национално състезание по професионално направление “Строителство” за “Най-добър млад строител” за учебната 2009/2010 година, съобщиха от ръководството на учебното заведение.

Състезанието ще се проведе на 19-ти и 20-ти март в базата на учебното заведение. Участие в него ще вземат представители от всички професионални гимназии по строителство в страната.

Младите строители ще показват своите умения в четири състезателни дисциплини. Първата дисциплина са мазилки, шпакловки и бояджийски работи; нанасяне на силиконова мазилка, Spirit effect, втората - облицовки и настилки, облицовка на фаянсови плочи. Третата е зидария, като ще има теоретичен тест и изплънение на зидария с газобетонни блокчета YTONG. В четвъртата дисциплина – «Сухо строителство», която включва също теоретична част, младите строители ще изграждат преградна стена, система KNAUF.

Организатор на състезанието е Министерството на образованието, младежта и науката, Дирекция «Политика в професионалното образование и продължаващо обучение».

Целта на състезанието е да се осигури възможност на учениците от професионалните гимназии да демонстрират теоретична подготовка, практически умения и компетентности за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучение по професиите от направление «Строителство», допълниха от училищното ръководство на ПГС «Пеньо Пенев» - Силистра.

 

Дирекция “Инспекцията по труда” – Силистра отчете резултатите за 2009

 

Инспекцията по труда – Силистра отчете своята дейност за 2009 г. В резултат на извършените  от инспекторите на ДИТ - Силистра проверки през изтеклата година са констатирани 6 256  нарушения на трудовото законодателство, в това число. 4345 нарушения по ЗБУТ /здравословни и безопасни условия на труд/, 1 911 нарушения по ТПО /трудово-правни отношения/, при среден брой констатирани нарушения на една проверка - 4.

Намалението на средния брой нарушения на проверка се дължи от една страна на увеличения относителен дял на фирмите с въведена цялостна организация по здраве и безопасност при работа, в резултат на приложените принудителни мерки и активната превантивна работа на инспекторския състав с работодателите в продължение на вече 10 години,  каза шефа на дирекцията.

От друга страна се увеличи броя на микропредприятията на територията на област Силистра. Не трябва да се пропуска и фактът, че цитираният брой констатирани нарушения се отнася за 1,6 пъти по-голям брой проверки, извършени през 2009г.  спрямо 2008 и 2007 г.- допълни Назми Адемов.

Продължава порочната практика, при формално спазване на закона, да се начислява по ведомост за заплати основно месечно трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната, каквото е договорено и между страните по трудовия договор, но фактически изплатените суми да са по-високи, отново с презумпцията за спестяване размера на осигурителната вноска, каза Назми Адемов.

Трайна е тенденцията за допускане на нарушения, свързани с неизплащане на дължимо трудово възнаграждение, в това число и на чл. 245, ал.1 от КТ (да се гарантира изплащане на трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното трудово възнаграждение на работника или служителя, но не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната).

През 2009 година Дирекция ” Инспекция по труда”, гр.Силистра, при осъществяването на контролната си дейност, е приложила 6 156 принудителни административни мерки

   Най-много принудителни мерки от КТ са приложени в отраслите “Търговия”-23,1% от общия брой, “Селско стопанство”-14,4 %, „Производство на хранителни продукти”- 7,5%, “Строителство”- 6,4 %, „Сухопътен транспорт” - 4,5%, „Ресторантьорство”- 4,9%, ”Образование”- 6,1%, „Производство на метални изделия без машини и оборудване”- 4% и „Производство на дървен материал и изделия от дърво”-1,8%.

За същия период инспекторите от Инспекцията по труда са съставили 237 акта за установяване на административни нарушения – 61 на работодатели - физически лица, 4 на длъжностни, 7 на работници и служители и 165 на юридически лица.

За отчетения период може да кажем, че Инспекцията по труда си е свършила добре работа, като резултатите са налице- повишава се информираността на работодателите и длъжностните лица по въпросите, свързани с осигуряване на ЗБУТ, в това число и по качеството и значението на оценката на риска при предоставянето на информация по време на проверките, подобрява се качеството на оценката на риска, а от там и предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняване на съществуващите рискове, подобрена е работата по своевременно уведомяване и докладване за станали трудови злополуки, снижен е броят на трудовите злополуки, допълни още Назми Адемов.

 

 

Деца от Силистра и Тутракан заминават на обучение във Варна

* Ще развиват ключови социални и граждански компетентности

 

В продължение на три дни 98 възпитаници на Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги, ЕГ „Пейо Яворов” и на СОУ „Йордан Йовков”-Тутракан ще вземат участие в обучение за развитие на ключови социални и граждански компетенции за повишаване на техните възможности за адаптация към динамично развиващите се условия на учене и работа.

Тренингът е част от проект на Националната школа по мениджмънт с партньор Център за младежки образователни дейности – Силистра, съобщи Иван Занов, координатор по проекта за „Обучение на средношколци за развитие на ключови социални компетенции”. Финансирането е от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

В процеса на обучение предстои запознаване на целевата група с необходимите компетенции (умения и знания), които те трябва да придобият и развиват за пълноценно включване в европейското общество на знанието в съзвучие с Лисабонската стратегия за учене през целия живот. Обучението ще бъде интерактивно във формата на групово-динамичен тренинг с използване на ролеви игри, решаване на казуси и групови дискусии. Учениците ще бъдат разделени на групи до 20 човека и ще работят с един психолог. Ще бъдат организирани 6 модула : компетентностен подход и учене през целия живот; самопознание и личен план за развитие; ефективна комуникация; работа в екип; водене на преговори и решаване на конфликти; управление на времето и информацията; лидерство и предприемачество.

Очаква се учениците да разширят съществуващите и да придобият нови знания и умения относно ролята на самопознанието и личната отговорност за собственото развитие и реализация чрез постоянно развитие на своите социални умения.

Форматът и съдържанието на тренинга ще допринесат за развитието на социалната и емоционалната им интелигентност, което ще повиши тяхната гъвкавост и адаптивност към промените в заобикалящата ги среда, способността им толерантно и конструктивно да се отнасят към различията, да разрешават проблеми и конфликти, както и тяхната устойчивост на стрес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар