ДУЛОВО

Месечна работна среща

Редовната работна среща на кметовете от 26-те села на общината с д-р Митхат Табаков и неговия екип се проведе в понеделник.
Д-р Табаков съобщи, че е освободил от заеманата длъжност заместник-кмета Севдим Сали.
На срещата присъстваха заместник-кметовете Юксел Исмаил и Маргарита Георгиева, Мюмюне Хамилова – секретар на ОбА, представители на РУ на МВР, РСПБС, ОбС”Земеделие”, Д БТ, ВиК, направление “Социални услуги”.
За стриктното водене на военния отчет по кметствата и набирането на кадрови военнослужещи говори подполковник Д. Трендафилов, началник на Регионален военен сектор – област Силистра.
Представителите на институциите и направленията направиха своебразен отчет за дейността си през първия месец на годината и акцентираха върху съвместните си задачи с кметовете по места.

Активност и действеност

Това поиска от присъствалите на месечната работна среща кметове от селата д-р Митхат Табаков. Той информира кметовете, че от 1 юли се пристъпва към премахването на сметищата край селата и снабдяването на населението с необходимите съдове за събиране на сметта и организиране на сметоизвозването до областното депо.
“Промилите за такса смет и за града, и за селата ще бъдат еднакви- продължи д-р Табаков.- Много трудно ще ни бъде да приучим хората да използват контейнерите за смет, но обстоятелствата, а и неминуемите глоби ще ни научат. Трикратно са увеличени промилите за такса смет за нежилищните имоти, по-точно за търговските обекти. Вече сме подписали договор по ОП “Околна среда” с МОСВ за 37 млн. лв. за канализация на града, а в момента работим по проект на ОП “Околна среда” за цялостна канализация и водоснабдяване на най-голямото село Черник. Този проект е за 40 млн. лв. Имаме отделна инвестиционна програма за населените места. Знаете, че това е нашата обща болка и основна задача, която сме поели пред жителите на общината. Нови компютърни конфигурации и мултифункционални устройства ще получат 23 кметства по наше настояване пред МДААР, а общината и кметствата ще бъдат свързани с вътрешна мрежа, което ще улесни взаимодействието ви с администрацията, получаване на необходимата информация и документация в реално време. ”
Отново кметът се обърна към селските първенци да бъдат активни и инициативни по отношение на идеи и проекти.
Одобрени паралелки  
По предложение на директори на училища от общината за държавния план-прием за учебната 2009/10 година от Консултативния съвет бяха одобрени 10 паралелки.
След завършено основно образование в трите средни общообразователни училища ще има: в СОУ”В. Левски” Дулово по една паралелка с природо-математически и хуманитарен профил и една непрофилирана; в СОУ”Христо Ботев” - с. Паисиево една с технологичен профил /предприемачество и бизнес/ и една с природо-математически профил; в СОУ”Йордан Йовков” с. Окорш една – сътрудник /малък и среден бизнес/.
В ПГООТ в града ще има една нова паралелка – сервитьор-барман/обслужване на заведенията за обществено хранене/ и три паралелки за: монтьор/транспортна техника/; моделиер-технолог на облекло/моделиране, конструиране и технология на облекло от текстил/ и монтьор /механизация на селското стопанство/.
През следващата учебна година в СОУ - с. Паисиево ще бъде открита непрофилирана паралелка след основно образование с вечерно обучение.
Общо завършващите осми клас ученици в общината са 275, а завършващите седми клас са 261.


Конструктивният разговор не се получи

Преди два дни в заседателната зала на ОбС по покана на заместник-кмет М.Георгиева и специалистите от сектор “Култура и младежки дейности” Петър Георгиев и Бюрхан Шефкет се проведе среща с кметове и читалищни секретари от района на общината.
На поканата се отзоваха 17 кметове и 25 читалищни секретари.
 В началото бе обсъдена темата на срещата – взаимодействие на представителите на държавната власт/кметовете/ и читалищните работници. Бе разяснено, че читалищата работят по Закона за народните читалища, че са самостоятелни юридически лица/регистрирани по закона/ с нестопанска цел, че секретарите се назначават от председателите на читалищните настоятелства и за тяхната дейност се дава отчет всяка година пред Общото събрание, който е върховният орган. Бе обяснено и как се финансират читалищните дейности и заплатите на работещите в културните институции.
Срещата е била провокирана от оплаквания на някои от кметовете за неспазване на работното време от читалищните секретари, липсата на изписано работно време, липсваща информация за имената на секретарите, председателите и членовете на читалищните настоятелства пред сградите на читалищата/каквито са изискванията на МК/. Непрозрачността при отдаването на помещения и земи под наем, събираемостта на средства, провеждането на репетиции на самодейните състави се оказаха част от негативите в работата на някои читалища.
Въпреки очакванията на организаторите на срещата за множество въпроси и от двете страни такива почти нямаше и не можа да се получи конструктивен разговор.

Ваня ПЕТРОВА
  Няма коментари:

Публикуване на коментар