Инспекция по труда:
“Подобряват се безопасните условия на труд!”

“През тази година намалява броят на работещите с намалена трудоспособност”, сподели директорът на силистренската “Инспекция по труда” Назми Адемов.
Влязлото в сила десетократно увеличение на глобите е дало своя ефект и броят на нарушенията е намалял, коментира още Адемов.
Според директора на “Инспекцията по труда” броят на проверените предприятия също е нараснал.
През 2008 година са извършени общо 754 проверки. Приетите декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ са достигнали 5336. Структурата на икономиката в област Силистра предопределя и относителния дял на микропредприятията, като са проверени над 60 %. Констатирани са общо 5531 нарушения на нормативни изисквания. Нарушенията трудово-правни норми са 1095.
В резултат на инспекционната дейност са настъпили промени в дейността на фирмите по осигуряване на ЗБУТ за периода 2005 – 2008 година.
Развитие претърпява и изготвяне оценката на риска. През 2004 г. тя все още се извършваше формално за изпълнение законови задължения, а през 2007 – 2008 г. вече се говори за качество на оценката на риска /ОР/. Строителните фирми изготвят оценки за всеки строителен обект. Това става ясно от отчета на инспекцията за предходните четири години.
Освен това дървообработващите фирми изпълняват изискванията на Наредба №6 за обезопасеност на оборудването, вкл. наличието на предпазни ограждения и блокировки.
Положителен е ефектът от въвеждането на периодичен контрол на рискови производства и дейности – ежегодните проверки заставиха работодателите да изпълняват дадените предписания в поставените срокове.
В резултат на споразумението за сътрудничество с ИА” ИДТН” и съвместните проверки с техни представители се подобри експлоатацията на съоръженията с повишена опасност.
Чрез периодични измервания се контролира обезопасеността на ползваните електрически уредби. Изготвят се планове за действие при аварийни ситуации. Осигуряват се лични предпазни средства за работещите.
За промяна отношението на работодателите към задълженията си за спазване на трудовото законодателство и фактът, че вече пет фирми са получили сертификат OHSAS 18001 за управление на здравословните и безопасни условия на труд.
В областта на трудовите правоотношения голяма част от констатираните нарушения се отнасят до пропуски в съдържанието на трудовите договори, сключени след 01.08.2004 г. Често се пропуска работодателят да представи длъжностната характеристика на работника или служителя при сключване на трудовия му договор. Пропускат се и коректното оформяне на трудовата книжка на работника при прекратяване на трудовите правоотношения.
По заплащане на труда констатираните нарушения най-често се отнасят до неизплатени обезщетения при прекратяване на трудовите договори. Също така не се заплаща допълнително възнаграждение за професионален опит, като някои работодатели не разработват вътрешни правила за работната заплата.
Повече от половината предприятия на територията на област Силистра са с изпълнени основни изисквания на ЗЗБУТ.
По оперативни данни на РУСО – Силистра регистрираните трудови злополуки в областта са съответно 38 през 2004 г.; 34 през 2005 г.; 29 през 2006 г.; 28 през 2007 г. и 27 през 2008 г. 
През 2004 г. при инспекционната дейност в Д „ИТ” Силистра са регистрирани 16 проверки, при които не са констатирани нарушения на трудовото законодателство, като през 2008 г. техният брой вече е 138. 
Броят на проверените за пръв път предприятия през 2004 г. е 196, а през 2008 г. е намалял до 116. Спадът през 2008 г. не се дължи на намалената активност на инспекцията, а на по-малкия брой регистрирани нови предприятия.
Анализираният период 2004 – 2008 год. се характеризира с много малкото постъпили искания от страна на работодателите за приемане на непълнолетни лица на работа. Издадените предварителни разрешения за приемане на работа за 2004 г. е 37, а през 2008 г. е 32.
Анализът на относителнителния дял на предприятията с осигурено здравно обслужване спрямо 2004 година показва тенденция на увеличаване през отчетния период: около 80 процента от действащите фирми са осигурили чрез договори обслужване на работниците и служителите от СТМ през последните 2007 и 2008 години, което е резултат от резширяване обхвата на инспекционната дейност чрез увеличаване броя на проверените за пръв път фирми.
Постигнато е намаляване на работещите при неспазени норми по здраве и безопасност от инспектираните предприятия в следните икономически дейности: „Производство на пластмасови изделия”, „Производство на облекло” и „Търговия на дребно”.
В икономическа дейност „Производство на пластмасови изделия” делът на работещите при вредни условия на труд намалява, както следва: от 36% през 2004 г. на 7% през 2008 г. вследствие намаляване концентрациите на вредни химически вещества в работната срада чрез замени на използваните суровини, промени на технологиите и оборудването.
Изградени са нови санитарно-битови помещения за работещите.
В икономическа дейност „Производство на облекло”, след предписания на контролните органи са извършени реконструкции на освенителните системи на работните помещения и климатизиране на същите, в резултат на което са се подобрили условията на труд на 800 работници.
В икономическа дейност „Търговия на дребно” делът на работещите при вредни условия на труд е намалял почти 2 пъти през 2008 год. спрямо 2004 г. В резултат на извършените реконструкции на съществуващи и въвеждането в експлоатация на нови търговски обекти са приведени в нормите показателите „осветеност” и „микроклимат” на работната среда.


Няма коментари:

Публикуване на коментар