Мирослав КАЛИНОВ, 
председател на Комисията за разкриване и предотвратяване конфликти на интереси

„При опит за натиск или влияние ще си подам оставката като председател!”


На свое заседание Общинският съвет в Силистра гласува формирането на Комисия за разкриване и предотвратяване конфликти на интереси. Тя ще прилага приетия в края на миналата година изцяло нов закон в сферата за управление на конфликти на интереси чрез правни способи, чието реално действие е факт от 1 януари тази година. 
Вместо седем, съветниците гласуваха комисията да е съставена от девет души. За неин председател бе избран Мирослав Калинов, а за зам.-председател Иванка Ташева. Комисията ще извърши проверка за установяване конфликти на интереси на общинските съветници и кметовете.
Всички те трябва да подадат специални декларации, за да не се достига до конфликти на интереси при вземането на решения. Комисия към местния парламент ще трябва да отговаря за спазването на закона.
Идеята в основни линии е старейшините, които имат личен интерес, или техни близки роднини имат такъв, от гласуването на някоя от точките в дневния ред на сесиите да се оттеглят от гласуване, декларирайки писмено това. Точният начин, по който ще се спазва новият закон, вероятно ще бъде обсъждан и в бъдеще.
Тъй като обаче в България подобен закон е действал едва през 30-те години на миналия век, но той е касаел само министрите, депутатите и държавните служители, решихме да получим малко повече информация по въпроса. 
Разговаряме с председателя на комисията Мирослав Калинов.

- Какъв е предметът на този Закон за разкриване и предотвратяване конфликти на интереси? 
- Най-основно бих казал, че той има за цел предотвратяване възможността за възникване на ситуация “конфликт” между личен и частен интерес и съответно разкриването на такава ситуация и последиците от нея. 
- Кое наложи приемането на подобен закон? 
- Tова е изискване на Европейския съюз. Разликата обаче между приетата в България нормативна уредба и тази в Европа е, че тук обект на този закон са освен изпълнителната и законодателната власти, е и местната – кметове и общински съветници. България е третата страна, в която местните власти са включени в този закон – другите са Естония и Чехия. 
- Можете ли да дадете определение на понятието „конфликт на интереси”? 
- Това е противоречие между публичен (обществен) и частен (личен, индивидуален, корпоративен) интерес при изпълнение на правомощие или задължение. От частния интерес произтича получаването на облага от материален или нематериален характер за лицето, заемащо публична длъжност. 
- Само в Общинския съвет ли ще има такава комисия?
- Не! Подобна ще бъде изградена и в Общинската администрация. Комисията в Общинския съвет ще проверява кмета и кметовете на населени места, общинските съветници, търговски дружества с общинско участие, юридически лица с нестопанска цел, учредени от Общински съвет - Силистра. Ще се следи кой е органът по назначаване. В общината това е кметът, а избраните от народа ще се контролират от тази комисия. 
- Какъв е срокът за подаване на декларации? 
- Срокът бе 31 януари, но бе удължен на 31 март. Към момента всички местни парламентаристи и кметове са подали своите декларации. 
- Какво следва от това? 
- Силата на този закон е, че не дава задължение да се проверява, а дава право при сигнал да се провери дали той отговаря на истината, дали има конфликт на интереси или несъвместимост при длъжност по ЗМСМА. Имаме право и да се самосезираме при конкретна ситуация. Но не можем просто на общи основания да правим проверка. Интересното е, че законът няма и обратна сила. Това означава, че всички конфликти на интереси възникнали след 1 април, ще бъдат обект на разследване, но ако са преди това, не подлежат на проверки. В срок от три месеца там, където има конфликти на интереси, те да бъдат коригирани. Освен това дори и да има подаден сигнал и да започне работа по него – пак има едномесечен срок за прекратяване на конфликта. 
- Какви могат да бъдат последиците при установен “конфликт на интереси”? 
- Глоби в значителен размер, основание за освобождаване от длъжност, отнемане на полученото възнаграждение в полза на държавата, отнемане стойността на облагата, обявяване името на лицето на интернет-страницата на общината. Може да бъде наложено наказание и по административен ред от органа по назначаване – ако касае служител в общината, наказва кметът, а ако е общински съветник или кмет, се изготвя доклад от комисията, който се гласува от Общинския съвет и при решение за констатиран конфликт на интереси се сезира Административният съд, който налага съответното администратино наказание или освобождава от длъжност. При данни за извършено престъпление материалите се изпращат и в Прокуратурата. 
- Как може да се подаде сигнал в Комисията? 
- Сигналите за конфликт на интереси могат да се подават в Общинския съвет, където е организирано специално деловодство. Взели сме необходимите мерки за запазване анонимността и защитата на лицето, подало сигнала. Всички членове на комисията са попълнили декларация за неразгласяване на данни от подадените декларации и информация за регистрираните сигнали. Публичност ще има тогава, когато даден случай се предаде на съда и има решение по него. Държа да подчертая, че приемам с цялата сериозност възложената ми отговорност и съм взел лично решение за себе си, че при опит да ми бъде оказан натиск или влияние като председател на комисията ще си подам оставката.


Няма коментари:

Публикуване на коментар