Запознаха земеделци с ОСП на семинар в Русе


На специализиран семинар, проведен в Русе, земеделци и журналисти бяха запознати с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
Срещата се осъществи, като част от проекта “ОСП – двигател за развитието на българските слески райони” и бе предназначен за интересуващи се от областите Русе, Разград, Силистра и Велико Търново.. Лектори на семинара бях Магърдич Хулиян от “Европейски институт”, Станка Делчева, Мая Николова и Мария Никова – трите от агенция “Стартегма”.
Бяха представени презентации, даващи информация за общата селскостопанска политика на ЕС: история, реформи, настояще; източници на информация; програмата за развитие на селските райони – мерки и бенефициенти; допустими инвестиции; процедури за кандидатстване и плащане на помощта, изисквания за визуализация при публикуване на материали за проекти, финансирани от Програмата източници на информация; управление и контрол на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони – функции на Министерството на земеделието и храните,
ДФ „Земеделие”, Национална служба за съвети в земеделието.
Основна функция на програмата за развитие на селските райони е прилагането на националния стратегически план за постигане на заложените в него цели чрез съвкупност от мерки, обединени в четири приоритетни оси.
“Много от производителите нямат информация за възможностите по тази програма. Средствата, които ще бъдат предоставени, са много. Всеки производител трябва да е модерен и да следи новостите”, заяви Магърдич Хулиян.
 Приоритетни области, които са заложени в програмата, са инвестициите в селското и горското стопанство с цел преструктуриране, подобряване на човешкия потенциал, насърчаване производството на биологични продукти и на иновациите при преработката и добавянето на стойност 
Опазването на околната среда и устойчивото управление на земята, създаване на заетост и подобряване на инфраструктурата и услугите в селските райони и инвестиции с участието на местните общности в развитието на селските райони са също част от целите на програмата.
Приоритетните оси по програмата са четири. Ос 1 се отнася за “Подобряване конкурентоспособността на земеделския и горския сектори”; ос 2 - “Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)” ; ос 3 - “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”; ос 4 - “ЛИДЕР”.
Период на прилагане е от датата на официалното одобряване от ЕК до 31 декември 2013 г.
Интересуващите се могат да намерят повече информация на europe.bg.


Няма коментари:

Публикуване на коментар