Дулово
След заседанието на Общинския съвет 
Ваня ПЕТРОВА

Общинските съветници тук взеха решения, с които дават своето съгласие Община Дулово да кандидатства в процедури за финансиране на два проекта. Единият е по ОП “Околна среда” 2007-2013 за “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали” с проект “Изграждане и подобряване на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в с. Черник, община Дулово.”
Другият е за кандидатстване на община Дулово в процедура за финансиране по проект”Красива България”/извънредна сесия за набиране на предложения по мярка “Спешно подпомагане на социални домове”/ – за обект Дом за възрастни хора с психични разстройства в село Правда.
Част от другите решения, които бяха гласувани от съветниците, бе увеличаване на приходната и разходната част на бюджета за 2008 г. и той стана 17 746 850 лв.; увеличена бе числеността на персонала във функция “Образование” –“Ученически столове” от 01.02.2009 г. с шест нови щатни бройки; промени в Наредба №13 за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняването под наем и продажбата на общински жилища – за жилища- за селата-0,40 лв., за град Дулово – 1,00 лв./за дворно място за селата – 0,01лв. и за града 0,02 лв.
Със свое решение ОбС избра шестчленна Комисия за установяване конфликт на интереси с председател Гюнер Ахмед.


Няма коментари:

Публикуване на коментар